W

Terms of business

Kaffe-kapsler.net kjøpsbetingelser og forretningsvilkår

PRIVATKJØP (varekjøp)

Generelt
For å kunne bestille varer fra vår nettbutikk må man være en bedrift eller privatperson som har fyllt 18 år.
Alle data som våre kunder oppgir til oss, ved bestilling og annen kommunikasjon, oppbevares i henhold til norsk lovs krav om oppbevaring og lagring av personopplysninger.

Priser
Alle priser vises inklusive mva.
I handlevognen vises totalprisen inklusive alle avgifter, moms, frakt og eventuelle betalingsgebyr.
Leverandøren er ansvarlig for alle kredittkorttransaksjoner gjort gjennom denne nettsiden.


ANGRERETT

Angrefristen er på 14 dager.
I tilbakemelding til oss må det framkomme tydellig at dere ønsker å benytte angreretten.
Angrefristen løper fra den dagen dere mottar varen eller en vesentlig del av den.
Hvis kjøpet gjelder en bestillingsvare starter angrefristen å løpe den tidspunktet ordren er bekreftet.

Når dere benytter angreretten er dere:
Ansvarlig for at varen er i samme forfatning som da dere mottok den.
Dere kan ikke bruke varen, men naturligvis kan dere undersøke den forsiktig.
Hvis varen skades eller blir borte på grunn av uforsiktig håndtering av dere, frafaller angreretten.

Garantier og service
Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.

Leveranser

Leveransetid
Leveransetiden oppgis i handlekurven under respektive fraktmetoder.
Hvis en vare har avvikende leveransetid, oppgis det ved den respektive varen.

Pakker som ikke hentes
Hvis dere velger oppkrav som fraktmetode vil varen ligge på deres lokale postkontor i opptil 4 uker.
Varer som ikke hentes innen denne fristen blir returnert til oss.
For alle varer som ikke hentes, forbeholder vi oss retten til å fakturere kostnader for returfrakt, ekspedisjonsavgift og håndteringsavgift, per i dag satt til 150,-

Returer
Returfrakt må dere selv bekoste med mindre varen er defekt eller vi har levert feil vare.
Retur skal sendes som brev eller pakke, ikke som oppkrav.
Ved bytte betaler vi for frakt av ny vare til dere.

Når dere benytter angreretten må dere,
hvis det gjelder en vare, sende eller levere den tilbake til oss,
hvis det gjelder en tjeneste, gjøre materialet tilgjengelig for oss, med mindre dette skulle innebære problemer for dere.

Tilbakebetalingsplikt:
Hvis dere benytter angreretten, forplikter vi oss til å betale tilbake deres betaling for vare senest 30 dager etter at vi har mottatt varen, eller hvis det gjelder en tjeneste senest 30 dager etter at vi har fått melding om at dere ønsker å benytte angreretten.
Dere må selv betale eventuelle returkostnader for å sende tilbake varer.

Se også Forbrukerrådets hjemmesider for mer informasjon om deres rettigheter.


BEDRIFTSKJØP (kaffeavtale)

GENERELT
Avtale om abonnement på kaffeavtale inngås av Kunden på de avtalevilkår som står nedenfor.
Kunden har rett til å levering så lenge avtaleperioden gjelder.
Avtalen mellom Leverandøren og Kunden kan ikke overdras uten etter skriftlig samtykke fra Leverandøren.

AVTALEINNGÅELSE
Avtale om abonnement på tjeneste gjøres ved å gjøre seg kjent med og akseptere de avtalevilkår, og ved å sende bestilling via vår nettside eller bekrefte tilbud sendt per e-post.
Disse vilkårene aksepteres også ved å ta i bruk varene, mottak av tilsendte varer eller betaling av faktura.

LEVERING
Leverandøren skallevere varene til Kunden innen 4 uker etter at avtale er inngått, med mindre det fremgår klart at den/de bestilte varer skal leveres først på et senere tidspunkt.
Betalingsplikten for det bestilte produkt eller tjeneste starter når varen sendes, uavhengig om når varen tas i bruk.
Varene ansees som levert når Kunden har mottatt bestilt kaffe.

KUNDENS FORPLIKTELSER
Kunde er selv ansvarlig for at kaffemaskiner er korrekt installert og innstilt for benyttelse av varene.
Leverandøren har ikke ansvar for problemer som måtte oppstå ved bruk av varer dersom disse knytter seg til feilaktig innstilt kaffemaskin eller andre mangler ved Kundes utstyr.
Leverandøren har heller ikke ansvar for direkte eller indirekte følger av Kundens benyttelse av tjenesten(e), uansett årsak.
Utstyr som er levert Kunden er Leverandørens eiendom, dersom ikke annet er avtalt skriftlig.
Det er ikke tillatt å gjøre inngrep i levert utstyr, og Kunden er ansvarlig for følger av ulovlige inngrep.
Kunden må straks varsle Leverandøren dersom utstyret går i stykker, eller dersom Tjenesten eller Produktet som er bestilt/levert ikke er i overensstemmelse med hva som er avtalt.

LEVERANDØRENS ANSVAR
Leverandørens ansvar begrenser seg til de varer som leveres av Leverandøren.

REKLAMASJON
Kunden plikter å reklamere til Leverandøren innen rimelig tid etter at Kunden har oppdaget eller burde oppdaget feil eller mangler ved varene.
Dette skal skje til Leverandørens kundesenter, enten gjennom telefon, per e-post ordre@kaffe-kapsler.net eller via kontaktskjema på www.kaffe-kapsler.net
Før feil meldes til Leverandøren er Kunden forpliktet til å undersøke om feilen skyldes Kundens eget brukerutstyr.
Reklamasjon på regningsbeløpet må fremsettes innen rimelig tid, dvs. normalt innen betalingsfristens utløp.
Selv om Kunden har en reklamasjonssak til behandling hos Leverandøren, forfaller regningsbeløpet til betaling som normalt.

BETALING
Tilgang til tjenesten(e) er betinget av at det betales periodisk abonnementsavgift pr. tjeneste og tillegg for ekstra tjenester slik det fremgår av prisliste / tilbud / bestillingsskjema.
Betalingsfristen er 10 dager fra fakturadato.
Første varelevering sendes til Kunde når innbetaling er registrert.
Faktura sendes ut elektronisk via den registrerte e-postadressen tilhørende ditt abonnement eller brevpost.

MANGELFULL BETALING
Omkostninger ved eventuelle purringer eller andre omkostninger forbundet med inndrivelse av utestående beløp vil bli belastet kunden.
Ved betalingsutsettelse eller inngåelse av nedbetalingsavtale påløper det renter og gebyr.
Inkassoloven og lov om morarenter kommer til anvendelse i den utstrekning denne avtalen ikke regulerer forhold omfattet av lovene.

GEBYRER
Papirfaktura Kr. 75,- Purregebyr Kr. 65,- Tap eller uopprettelig skade av kaffemaskin eller annet lånt utstyr Kr. 1.000,- .

STENGING
Leverandøren kan stenge tjenesten uten ytterligere varsel dersom kunden ikke har betalt det han skylder innen betalingsfrist i inkassovarselet (minimum 30 dager).
Kunden skal først motta varsel om utestående.

MISLIGHOLD
I tillegg til bruddgebyr faktureres perioden utstyret har vært i kundens besittelse.
Dersom utstyr ikke returneres vil kunden bli belastet for også dette.

OPPSIGELSE
Oppsigelse av avtale skal skje skriftlig/elektronisk med med minimum 3 mnd varsel.
Kunden er ansvarlig for at utstyret returneres ved avtalens opphør i den stand det blelevert dersom ikke annet er avtalt.
Abonnementet løper inntil lånt utstyr er tilbakelevert.

FORNYELSE
Med mindre tjenesten sies opp, fornyes tjenesten ved utløpsdato for nye 12 mnd.

Leverandøren har rett til å overlate samtlige, eller deler av, sine rettigheter og forpliktelser iht. avtalen til tredjepart.

ENDRINGER AV AVTALEVILKÅR
Leverandøren har til enhver tid rett til å endre tjenestenes utforming og tilhørende alminnelige vilkår. Endringer vil bli varslet kunde skriftlig minimum 3 måneder før de trer i kraft.
Om endringene av vilkår/tillegg påvirker tjenesten og kundens behov gir dette rett til å avslutte sin tilslutning til tjenesten(e) som beskrevet nedenfor.
Om dette ikke skjer, anses Kunden å ha godkjent de nye vilkårene.
Leverandøren har likevel rett til å med umiddelbar virkning, foreta slike endringer som følge av endringer i lover, forskrifter eller beslutning fra myndighetene.

TVISTER
Tvister, verneting og lovvalg Tvister mellom Kunden og kaffe-kapsler.net skal søkes løst i minnelighet.
Dersom minnelig løsning ikke oppnås, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler med verneting i Bergen.
Norsk lov og rettspraksis legges til grunn for alle tvistemål.


Ansvarlig leverandør

Kaffe-kapsler.net
Org: 981087542
Tytebærbrekko 99
5353 Straume

KONTAKT OSS